گروه تبلیغی فرهنگی المصابیح
متشکل از طلاب مبرز و ممتاز مرکز آموزش های تخصصی تبلیغ حوزه های علمیه تهران ، قم و اراک
و نیز حوزه های علمیه اصفهان ، کرج ، شیراز و....